Tarieven en vergoedingen

We starten met een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij ik nader toelicht wat de begeleiding of therapie inhoudt. We kunnen dan tevens onderzoeken of mijn aanbod aansluit bij uw hulpvraag en of er een klik is. Het tarief is daarbij afhankelijk van de ondersteuningsvorm waarvoor u kiest, waaronder individueel- of groeps-, begeleiding of therapie.

Beeldende therapie of begeleiding kan namelijk op verschillende manieren voor vergoeding in aanmerking komen:

Vergoedingsmogelijkheden bij Beeldende begeleiding:

Bij diverse gemeenten afdeling WMO of bij het loket van A tot Z, kunt u begeleiding aanvragen, waaronder de gemeente Bladel, Reusel-de Mierden, Eersel, Bergeijk, Best, Veldhoven en Oirschot.  De begeleiding wordt dan door de gemeente vergoedt  m.u.v. een eigen bijdrage.

Vergoedingsmogelijkheden bij Beeldende therapie:

  • Zorgverzekeraars. Beeldende therapie wordt door diverse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering als creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve/complementaire geneeswijze.
   Klik hier voor FVB overzicht ziektekostenvergoedingen 2024 “vergoedingsoverzicht beeldende therapie” (hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden).
  • Werkgever of bedrijfsarts: bij werk gerelateerde problemen en re-integratie.

Ik kijk graag met u mee wat de mogelijkheden zijn.

Belangrijk om te weten:

Hiervoor is er geen verwijzing nodig van de huisarts.

Op de dienstverlening van Beeldende Therapie en Begeleiding Praktijk Anita van den Brand zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement van toepassing. Zie hieronder voor een overzicht.

Links:

www.fvb.vaktherapie.nl
www.beeldendetherapie.org
www.balansdigitaal.nl
www.trimbos.nl
www.pgb.nl

20181020_16133020181020_161629

Algemene voorwaarden:

Om ervoor te zorgen dat het voor u duidelijk is wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht, heb ik de volgende voorwaarden opgesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beeldende Therapie en Begeleiding Praktijk Anita van den Brand.

Aanmelding en afspraken:
• Behandeling geschied volgens afspraak.
• Beeldende therapie valt onder vaktherapie welke door de meeste zorgverzekeraars in aanvullende pakketten wordt vergoed, maar alleen bij behandeling door een vaktherapeut aangesloten bij de FVB en NFG. Vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van uzelf.
• Iemand kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij de Beeldend therapeut in behandeling komen. Echter indien aanvullende informatie vereist is, zal de Beeldend therapeut contact opnemen met uw huisarts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met u en uw goedkeuring.

Privacy:
• De therapeut heeft met u een vertrouwensrelatie. Op deze algemene voorwaarden is het privacyreglement, NFG therapeut Versie: 20180403, van toepassing. Er wordt u verzocht persoonsgegevens met de therapeut te delen.
• Kennis uit de behandeling valt onder de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WMGO). In geval van een zeer zorgelijke situatie m.b.t. u zal de therapeut genoodzaakt zijn contact op te nemen met huisarts, ouders en/of hoofdbehandelaar, dan wel crisisdienst.
• De therapeut heeft de wettelijke plicht vermoedens rondom fysieke en/of emotionele bedreiging bij een kind/jongere te bespreken met zowel uzelf als ouders en hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Contact:
• Voor vragen, afspraken en/of informatie kunt u bellen met 06-49663427 of een mail sturen naar info@praktijkanitavandenbrand.com. Als er niet wordt opgenomen kunt u een voicemail inspreken en wordt u z.s.m. teruggebeld. Het terugbellen kan soms in de avonduren gebeuren.
• In geval van afwezigheid van de therapeut i.v.m. ziekte/vakantie/overig zal u, indien nodig/voor acute situaties, contactgegevens ontvangen van een waarnemend therapeut of psycholoog. Deze collega heeft geen inzage in dossiers, tenzij dit nadrukkelijk tussen therapeut en u is afgesproken en noodzakelijk is. Of u wordt doorverwezen naar uw huisarts. 

Afspraken afzeggen:
• Wanneer een afspraak, om welke reden dan ook, binnen 24 uur voor aanvang door u wordt geannuleerd, wordt een half consult in rekening gebracht.

Facturen:
• U ontvangt maandelijks een factuur, tenzij anders met de therapeut afgesproken. Deze facturen dienen eerst voldaan te worden, om vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen:
• Op de website www.praktijkanitavandenbrand.com staat een overzicht van de vergoedingsmogelijkheden zoals bekend bij de vakverenigingen FVB en NFG. Neem eventueel contact op met uw zorgverzekeraar voor uw  mogelijkheden.

Klachten:
• Een folder over de klachtenprocedure is in te zien in de praktijkruimte.

Dossiervorming:
• Voor het dossierbeheer en inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zoals opgenomen in de beroepscode voor Vaktherapeuten. Deze beroepscode is in te zien in de praktijk en te vinden op de website van de FVB (www.vaktherapie.nl). De therapeut is verplicht tot dossiervorming van de behandeling. Dossiervoering is ook nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut. Twintig jaar na afronding van de behandeling wordt het dossier vernietigd. In het dossier worden zaken opgenomen als; basisgegevens (naam, adres, telefoonnummer), verslag van intake, verleende toestemming voor overleg met derden, het behandelplan, sessieverslagen, resultaten van de behandeling. U mag dit dossier inzien, mits van tevoren aangevraagd zodat het de therapeut het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van uzelf. De Beeldend therapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Beeldende therapie of begeleiding van u of uit andere bron heeft verkregen.

Privacyreglement – NFG therapeut

                        1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

    • De therapeut: Anita van den Brand handelend onder Beeldende Therapie en Begeleiding Praktijk Anita van den Brand, Kvk nummer: 60357282, te Burgemeester Van Houdtplein 22H, Bladel
    • De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
    • Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
    • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
    • Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
    • Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
    • Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
    • Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
    • Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
    • Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
    • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
    • Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
    • Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
  •     2. Bereik

Dit reglement is van toepassing op de gehele of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk cliënten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.

   1. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de therapeut en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.

   1. Vertegenwoordiging betrokkene

Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijk machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.

Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

                      5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en

                          aansprakelijkheid

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij de therapeut het geval is.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.

De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

   1. Rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

o de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;

o de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg aan betrokkene wordt verleend.

Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

   1. Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.

De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.

Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt worden verstrekt indien:

   1. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
   2. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:
   3. het onderzoek het algemeen belang dient;
   4. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoer  en voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Casuïstiek wordt mogelijk geanonimiseerd gebruikt voor Supervisie en Intervisie.

De cliënt is verplicht indien er een wijziging van de persoonsgegevens plaats vindt dit te melden binnen 14 dagen aan de Therapeut.

   1. Bijzondere persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).

Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in artikel 23 van de wet.

   1. Gegevensverwerving

Gegevens verkregen bij betrokkene:

Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

   • zijn identiteit;
   • het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:

   • zijn identiteit;
   • de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Het moment waarop dat moet gebeuren is:

   • het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of
   • als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.

De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.

Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.

                     10. Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.

De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.

De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met:

   • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
   • de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van andere.

                    11. Verstrekking van persoonsgegevens

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.

Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert voor personen en of zaken.

                    12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

                    13. Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.

De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel twintig jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.

Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat

   • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
   • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
   • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat

                    14. Klachten regeling

De praktijk voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Mochten er onverhoopt klachten zijn over de behandeling dan bekijk ik die graag samen. Komen wij er samen niet uit dan kunnen we gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de NFG. Op de website van de NFG lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

   • de verantwoordelijke; het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan waarbij de therpeut zich heeft aangesloten;
   • rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
   • het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

                    15. Wijzigingen in werk treding en afschrift

Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018.

Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen.

                     16. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Bijlage:

In Beeldende Therapie en Begeleiding Praktijk Anita van den Brand wordt begeleiding en creatieve therapie geboden aan volwassenen en ouderen met een hulpvraag door middel van het werken met creatieve materialen. Met als doel activering, verwerking en/of inzicht te krijgen in de problematiek, wensen, behoeften, mogelijkheden, gedrag en gevoelens, zodat men hiermee aan de slag kan. Hiervoor worden diverse persoonsgegevens vastgelegd om de volgende reden:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging en de Richtlijnen voor de Vrijgevestigde Vaktherapeut van toepassing op het werk van de therapeut. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden vastgelegd. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de therapeut verplicht een medisch dossier bij te houden. Deze persoonsgegevens worden tevens gebruikt om gericht de doelen en de behandeling te kunnen vaststellen en uitvoeren, daarnaast is dossiervoering nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.

Beroepscode:

Voor het dossierbeheer en inzagerecht gelden de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zoals opgenomen in de beroepscode voor Vaktherapeuten. Deze beroepscode is te vinden op de website van de FVB Herziene Beroepscode voor de vaktherapeutische beroepen (vaktherapie.nl)